کدهای پیشواز ایرانسل علی کارونی

ساحرنی علی کارونی
ژانویه 17, 2018
یسلملی هالطول علی کارونی
ژوئن 12, 2018

کدهای پیشواز ایرانسل علی کارونی

پیشواز های ایرانسل

ساحرنی :
قطعه اول = 33116312
قطعه دوم = 33116313

عله مودک :
قطعه اول = 33114533
قطعه دوم = 33114534
قطعه سوم = 33114535

جرح السنين :

قطعه اول = 33115101
قطعه دوم = 33115102
قطعه سوم = 33115103

زين السمر :

قطعه اول = 33115104
قطعه دوم = 33115105
قطعه سوم = 33115106

مثه نفس :

قطعه اول = 33115107
قطعه دوم = 33115108
قطعه سوم = 33115109

مشتاقين :

قطعه اول = 33115110
قطعه دوم = 33115111

یسلملی هالطول :

قطعه اول = 33115112
قطعه دوم = 33115113

آرامش

قطعه اول = 33115479
قطعه دوم = 33115480

قطعه سوم=33115481

انته حبیبی

قطعه اول = 33115482
قطعه دوم = 33115483

قطعه سوم= 3312141

خداحافظ

قطعه اول = 33115485
قطعه دوم = 3313798

شقایق

قطعه اول = 3313803
قطعه دوم = 33115486

عیدک امبارک

قطعه اول = 3314670
قطعه دوم = 33115487

گناه

قطعه اول = 3313799
قطعه دوم = 33115488

مادر

قطعه اول = 3313801
قطعه دوم = 33115489

ویاک اخذنی

قطعه اول = 3312144
قطعه دوم = 33115490

یا احبابی

قطعه اول = 33115491
قطعه دوم = 33115492

قطعه سوم = 3313802

یا زمن

قطعه اول = 3313800
قطعه دوم = 33115493

تو که عشقمی

قطعه اول = 33115146
قطعه دوم = 33115147

باران مهر

قطعه اول = 33115672
قطعه دوم = 33115673

قطعه سوم = 33115674

سجده تاریخ

قطعه اول = 33115675
قطعه دوم = 33115676

قطعه سوم = 33115677

نعیمه

قطعه اول = 33115681
قطعه دوم = 33115682

اهواز

قطعه اول = 33115686
قطعه دوم = 33115687

قطعه سوم = 33115688

گله

قطعه اول = 33116153
قطعه دوم = 33116154

بی وفا

قطعه اول = 33116155
قطعه دوم = 33116156

تنهام نذار

قطعه اول = 33116157
قطعه دوم = 33116158

عشق من

قطعه اول = 33116159
قطعه دوم = 33116160

عاشق شو

قطعه اول = 33116163
قطعه دوم = 33116164

جسرالهلالی

قطعه اول = 33116306
قطعه دوم = 33116307

صباح الخیر

قطعه اول = 33116308
قطعه دوم = 33116309

علی العین

قطعه اول = 33116302
قطعه دوم = 33116303

غرور

قطعه اول = 33116304
قطعه دوم = 33116305

ایامک سعیده

قطعه اول = 33116314
قطعه دوم = 33116315

جانه العید

قطعه اول = 33116310
قطعه دوم = 33116311

ستاره ها

قطعه اول = 33116318
قطعه دوم = 33116319

 

دیدگاه ها بسته شده است